Turkish Virtual Checkride Principles

Place to get informations about Turkish Virtual Checkrides.

Turkish Virtual Checkride Principles

Postby artuncs » 10 Feb 2020, 23:46

TURKISH VIRTUAL CHECKRIDE UYGULAMA ESASLARI

Turkish Virtual pilotlarının bir üst rütbeye geçmeleri için girmeleri gereken checkride (kontrol uçuşu) yazılı ve uygulamalı sınavının nasıl yapılacağını ve değerlendirme esaslarının nasıl olacağını belirlemek maksadıyla bu form hazırlanmış olup yönetim tarafından bir değişikliğe karar verilmediği sürece bu esaslar uygulanacaktır.

1. Checkride uygulamasına Turkish Virtual Kurallar broşüründe belirtilmiş olan (https://www.turkishvirtual.com/guides.asp) seniority (kıdem) puanlarına ulaşabilen pilotlar girebilecektir.

2. Checkride uygulaması yazılı sınav, sözlü sınav ve kontrol uçuşunu kapsayan 3 bölümden oluşmaktadır.

a. Yazılı Sınav : “F/O” adayları için 40 sorudan oluşan, “Captain Pilot” adayları için 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test sınavıdır. Sınav sistemi tamamen otomatik calismaktadir. Test için verilecek süre F/O adayları için 40 dakika, Captain Pilot adayları için 50 dk.dır. Sınavlar daha önceki yıllarda olduğu gibi İngilizce olarak hazırlanmıştır. Her checkride uygulaması için sadece 1 kez sınava girilebilecektir. Sınavdan geçer not olan 70 alındığı taktirde ikinci aşama sınavı olan sözlü sınav ve kontrol uçuşuna girilebilecektir. Bir checkride döneminde yazılı sınava giren adaylar eğer 70 üzerinde yazılı sınav notu almışlarsa ve kontrol uçuşunda başarısız oldukları için checkride’yi geçemezlerse bu notlarını diğer sınav dönemlerinde kullanabilirler. 70’in altında yazılı sınav notu alan adaylar yeniden yazılı sınava girebilmek için bir sonraki Checkride dönemini beklemek zorundadırlar.
b. Sözlü Sınav : Turkish Virtual yönetimi tarafından bildirilecek olan checkride tarihinde belirtilen saatte belirtilen kontrol pilotları ve adaylar Discord ortamında buluşacaklar, ilk tanışmanın ardından kontrol pilotunun soracağı bazı sorular ile sözlü sınav uygulanacaktır. Sözlü sınavın içeriği uçulacak olan güzergaha ait harita bilgisi, SID – STAR uygulaması, temel havacılık bilgisinin ölçülmesi şeklinde olacaktır.
c. Kontrol Uçuşu : Aday pilot belirlenmiş olan güzergahta her zamanki gibi FDR kullanarak uçuşunu yapacaktır. Uçuş esnasında ATC ler ile yapacağı sesli muhabere kontrol pilotu tarafından takip edilecektir. Eğer ATC bulunmuyorsa bu durumda adayların yapacağı yazılı raporlamalar takip edilecektir. F/O adaylarına herhangi bir acil durum (emergency) yaratılmayacak ancak Captain Pilot adaylarına bir emergency yaratılarak verecekleri tepkiler gözetilecektir. Uçuş sonunda FDR puanlaması not ortalamasına dahil edilecektir.

3. Adayların bir üst rütbeye geçebilmeleri için almaları gereken nota aşağıdaki hususlar etki edecektir :
a. Genel Uçuş Kalite Skoru (Quality Score) : Sınav akşamına kadar yapılan tüm uçuşların ortalama quality değerinin F/O adayları için %5’i, Captain Pilot adayları için %10’u alınacaktır. Farklı olmasının sebebi sitemizde yeni başlayan student pilotların ilk uçuşlarının genellikle quality skorlarının düşük olmasıdır.
b. Checkride FDR Skoru : Sadece checkride için yapılan uçuşa FDR ın vereceği puan da hesaplamaya katılacaktır. F/O adayları için %15, Captain adayları için %10 alınacaktır. O gece çok dikkatli uçulması ve FDR dan ceza alınmaması önemlidir.
c. Kontrol pilotunun kanaati (%50) : Kontrol pilotu kendisine verilmiş olan her aday için kanaat kullanacak ve 0-100 arasında bir not verecektir. Eğer sınav gecesi ATC ler de adaylar hakkında bir rapor gönderirlerse bu nota etki edecektir.
d. Sesli Muhabere (%15) : Sesli iletişim yapan adaylar 15 puan, yapmayanlar ise 0 puan alacaklardır. Turkish Virtual olarak havasahamızda en büyük sorunlardan birisini teşkil eden sesli iletişim sorununun giderilmesine yönelik olarak bu karar alınmıştır. 15 puan oldukça etkili bir puandır. Günümüzde ses kartı olmayan bilgisayar kalmamıştır veya varsa da böyle bir bilgisayarla uçuş yapılması zaten olanaksızdır. Oldukça düşük maliyetli bir mikrofon edinilmesinin zor olmadığı değerlendirilmektedir
e. Etkinlik Katılımı (%15) : Turkish Virtual tarafından belirli zamanlarda düzenlenen toplu etkinliklere maalesef katılım düşük olmaktadır. Özellikle student pilot rütbesindeki pilotlarımızın neredeyse hiçbirisi çeşitli endişelerle katılmamaktadır. Aslında bu etkinlikler hem diğer pilotlarla tanışma, hem de daha fazla keyif alma ve tecrübe kazanma açısından bir fırsattır. Ayrıca bu etkinliklerin düzenlenebilmesi için görevli arkadaşlarımız zaman ve emek harcamaktadırlar. Dolayısıyla checkride uygulamasının olacağı akşamdan geriye doğru son bir ay içerisinde herhangi bir etkinliğe katılmış olan pilotlarımız 15 puan alacaklardır. Katılmamış olan adaylara ise puan verilmeyecektir. Adaylardan bu etkinliğe katıldıklarını gösteren FDR raporunu göstermeleri istenecektir. Etkinliğe katılmış olup da herhangi bir sebeple uçuş raporunu gönderememiş olan adaylara puan verilmeyecektir. Sonuçta her ay en az 4 defa etkinlik yapılmaktadır. En az birisinde başarılı bir şekilde FDR raporunun alınabileceği düşünülmektedir.
f. Özet olarak, adaylar yazılı sınavdan en az 70, sözlü ve uygulamalı kısmı içeren checkride’dan en az 80 almışlarsa başarılı kabul edilerek bir üst rütbeye terfi edeceklerdir.

4. ÖRNEK HESAPLAMA TABLOSU :

Image

Yukarıdaki tabloya göre (F/O adayları için hazırlanmış örnek bir tablodur);
a. Birinci aday sadece daha önceden düzenlenen etkinliklere katılmamıştır, diğer notları fena değildir, kontrolör pilotun tam kanaatini almış ve geçmiştir. Ama eğer tam kanaat almasa geçememe ihtimali oldukça yüksektir.
b. İkinci adayın notları ve uçuş kalite puanları aslında gayet iyi ama sesli iletişim yapmadığı ve etkinliklere katılmadığı için kalmıştır. (Kontrolör pilotun tam kanaatini almasına rağmen)
c. Üç ve dördüncü adaylar yazılı sınav notu kötü (70 altında) olduğu için checkride uygulama sınavına katılmaya hak kazanamamıştır.
d. Beşinci aday o gece kötü uçarak FDR dan düşük not almış, bir de sesli iletişim yapmayınca başarılı olamamıştır.
e. Altıncı aday o gece kontrol pilotu ile tartışıyor. Kırıcı tarzda konuşmalar geçiyor aralarında, kanaat notu olarak sıfır alıyor, etkinliklere geliyor, o gece çok kaliteli uçuyor, sesli muhabere yapıyor. Ama kontrolör pilotun kanaati son derece önemli olduğundan geçemiyor. Aslında böyle bir olay Turkish Virtual tarihinde hiç yaşanmamıştır ve her ne kadar sanal olsa da gerçekte yaşayan ve canlı bir platform olan Turkish Virtual ailesinde bu tür tartışmaların olacağına pek ihtimal verilmemekle birlikte not durumuna bir örnek olması açısından verilmiştir.
f. Yedinci aday etkinliklere katılıyor, sesli muhabere yapıyor, uçuşu mükemmel (FDR 1050 vermiş) ve kontrolör pilotu da 100 tam puan vermiş. 100 üzerinde bir notla başarılı oluyor.

5. Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi bir çok kritere göre yapılacak olan değerlendirme neticesinde başarılı olabilme kriteri olarak kaliteli uçuşlar, sesli iletişim, etkinliklere katılım ve bilgi seviyesinin yüksekliği hedeflenmiştir. Checkride esnasında motor kapatma vs emergency durumlardan dolayı uçağın prosedürleri gereği yüksek hızla veya düşük flap ile inmek gerekebilir. Bu durumda FDR dan kısmen ceza puanı da alınabilir. Alınan bu ceza puanı nedeniyle sınavdan başarısız olma gibi bir durum oluşursa flap nedeniyle alınan cezanın etkilediği oran kadar puan adayın toplam puanına ayrıca eklenerek oluşan durum adayın lehine giderilecektir.

6. BAŞVURULAR:
Başvurular https://www.turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp adresinden yapilacaktir. Turkish Virtual yonetimi tarafindan Checkride duyurularinin yapildigi forumlar, facebook ve discord gruplari uzerinden yapilan basvurular dikkate alinmayacaktir.

Tüm adaylarımıza girecekleri checkride uygulamalarında başarılar diliyoruz.
Turkish Virtual Yonetim Kurulu UyeleriTURKISH VIRTUAL CHECKRIDE PRINCIPLES


This form is prepared in order to inform our Turkish Virtual pilots necessary information in how this exam will be set. This examination will be in the form of both written and practical exams; Turkish Virtual pilots that wish to pass to a higher rank must enter this exam. These principles will be applied up until a change is agreed by the managers.

1. Turkish Virtual Rules checkride application specified in the brochure (https://www.turkishvirtual.com/guides.asp) is only available for entrance for those pilots which reach the seniority point level.

2. Checkride application is made up by 3 sections which include examinations in the form of written exam, oral exam and a controlled flight.

a. Written exam: Made up of 40 questions for the “F/O” candidates and 50 questions for “Captain Pilot” candidates; prepared in the form of multiple choice questions. In the future, the exam system will appear completely automatic due to the developments currently being made on our homepage. However, at this moment, vpilots of reaching the essential seniority points and of applying after hearing will receive the test. For the test, the allocated time will be 40 minutes for the “F/O” candidates and 50 minutes for the “Captain Pilot” candidates. The examinations as before, have been prepared in English. For every checkride application, entrance to exams can only be made once. The passing mark for the exam being 70, being achieved will result in being able to sit the 2nd stage which consists of written exam and control flight. Within the checkride period, if candidates get above 70 points for the written exam however fails to pass the control flight, and in turn cannot pass the checkride; the candidates may wish to use these points in other exam periods. On the other hand, candidates which achieve below 70 in the written exam and cannot pass the checkride with the addition of their points will need to resist the next written exam for the checkride.

b. Oral Exam: Directors of the Turkish Virtual will inform the checkride date and time, stated with the chosen control pilots and candidates who will meet up in skype or facebook through communication by voice. Upon the first meeting, with the starter of the control pilot’s questions, the oral examination will start. The content of the oral exam will be based on the map of the route, SID-STAR application, and basic aeronautical information to be measured.

c. Control Flight: candidate pilot will carry out their flight according to the chosen route. During the flight, control pilots will be following the voice communications carried out with ATC. If ATC is not found; in this situation, the candidates written reports will be looked upon. F/O candidates will not be situated in an emergency however Captain Pilot candidates will be situated in an emergency and their reaction being looked upon. At the end of the flight, FDR points will be added to the average results.


3. For the candidates to gain entrance to an upper rank; the following issues will be affecting their points:

a. General flight quality score: Until the exam night, for all the flights that have been made; the average quality value for the F/O candidates are 5%, and for Captain Pilot being 10% will be taken. The reason for the difference is due to having new student pilots within our site which usually have a low quality score on their first flight.

b. Checkride FDR Score: Only for the checkride flight made, the points given by FDR will also be taken into account. For the F/O candidates, 15%, and for the Captain Pilot candidates, 10% will be taken. It is important in flying very carefully and being cautious in not getting any penalties from the FDR on that night.

c. Control Pilot’s conviction (50%): Every candidate given to the control pilot will use conviction and be given a score between 0-100. If on exam night, ATC’s send notes against candidates, this will affect their points.

d. Voice Communications (15%): Candidates which do voice communications will gain 15 points whereas those that do not will only get 0. Being Turkish Virtual, we have decided to remove the voice communication problems as being one of the biggest problems within our airspace. 15 points is usually an effective score. Nowadays, there isn’t any computers without sound cards however if there is, it is usually quite impossible to be do flights on that pc. It is not quite so difficult to obtain a low-cost microphone.

e. Event Participation (15%): At certain times, public events held by the Turkish Virtual unfortunately show that the participation in the activities is low. Especially our pilots in the student pilot rank; almost none of them are joining. In fact, these events are an opportunity in meeting other pilots, as well as having more pleasure and experience. Additionally, the regulation of these events is being given time and effort by us on duty operators. Therefore, the night which the checkride application is carried out and before within the last month, any events to be joined by our pilots will gain 15 points. Pilots that do not participate will not be given any points. From the joining candidates, as proof of participation upon these events, they will be asked for their FDR reports. Any candidates that do participate in this event but do not by any reason show their flight reports will not gain any points. Eventually, every month at least 4 times events are being made. It is thought that for at least one of them, an FDR report can be taken.

a. In summary, for the written subjects; candidates getting at least 70 and if they are getting 80 for the oral and application parts of checkride, the candidate is being regarded as successful.


4. EXAMPLE CALCULATION TABLE

Image

Depending on the above table (Produced for the F/O candidates as an example table);

a. First candidate only hasn’t participated in past events, the other points are not so bad, he/she have gained the full conviction from the controller pilot and have passed. But if he does not get full conviction, there is a high chance the vpilot may not pass.

b. Second candidate’s points and flight quality points are actually quite high however from not doing voice communication and participating in the events; he/she have failed. (Even though this person has got full conviction from controller pilot.)

c. Third and fourth candidates’ written exam points is low (below 70) and therefore cannot pass.

d. Fifth candidate has driven poorly and so received a poor mark from FDR and on top of that not doing any voice communications or participating in the events has him/her unsuccessful.

e. Sixth candidate that night has an argument with the control pilot. Having a harsh conversation between them, as the conviction scores; the candidate receives zero points, neither do they participate in the events, but they have a very quality flight that night from the written exam whilst also speaking via voice communications. However, as the pilot’s conviction is fairly important, the vpilot cannot pass. This situation hasn’t arisen in the history of Turkish Virtual ever. No matter how virtual it is, having a real living and live platform Turkish Virtual family; these arguments will not possibly occur. This is given as an example for the scoring of points.

f. Seventh candidate joins the activities, does voice communications, has a perfect flight (FDR has given 1050) and controller pilot has given 100 points. So succeeds with 100 points above.


5. As understood from the examples above, there are many criteria’s to focus at in order to become successful such as; quality flights, voice communications, participating in events and high level of knowledge. During checkride, due to closing the engine and from emergency situations, as required aircraft procedures; the candidate may need to land with high speed or low flaps. In this case, penalties may be given partly by the FDR. As of this penalty, if then arises a situation in which you may fail the exam, the rate of penalty points will be added separately on to the candidates total score which will come for the candidate’s own favour.

6. APPLICATIONS:

Applications will be made by approving a checkride application form which can only sent by those who carry the necessary requirements, and this form https://www.turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp is only active when a checkride organization is under way. Unless announced by the Turkish Virtual management through the home page and facebook groups; applications to be made on other times, will not be considered.


We wish success for all candidates that will be entering the checkride practice.

Turkish Virtual Executive Board
Bahadır Alkes
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2694
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Return to Checkride Lounge

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests

cron